REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

sprawdz-auto24.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego sprawdz-auto24.pl zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego oraz zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Usługodawca w ramach Serwisu internetowego świadczy Usługi polegające kontroli stanu technicznego w tym wypadkowości pojazdów mechanicznych.

3. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

 

a) Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b) Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego to michal@mzcars.pl lub biuro@mzcars.pl;

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia Usługi poprzez wypełnienie Formularza zamówienia;

d) Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Serwisie, zawierająca określoną informację.

e) Strona Internetowa– strona główna sprawdz-auto24.pl oraz jej podstrony;

f) Serwis Internetowy – Serwis prowadzony przez Usługodawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanych Usług;

g) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na oględzinach pojazdów mechanicznych;

h) Usługodawca – Mzcars.pl Michał Ziółkowski, Stare Wiślisko 69, 31-979 Kraków, telefon : 506-429-753, NIP : 678-311-57-73, REGON : 121870196;

i) Umowa świadczenia usług – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi

 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Serwisu Internetowego jest Usługodawca.

5. Informację na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Usługodawcę zostały umieszczone w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr.1 do Regulaminu

6.Ceny podane na stronach Serwisu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

7. Momentem zawarcia Umowy świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest moment otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

§2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1.W celu skorzystania z Usług Usługodawcy należy na stronach Serwisu Internetowego kliknąć opcję ZAMÓW INSPEKCJĘ.

2.Po uruchomieniu się interaktywnego Formularza Zamówienia należy wypełnić dane wymagane do zawarcia Umowy świadczenia usług i kliknąć przycisk WYŚLIJ.

3.Po otrzymaniu Zamówienia przez Usługodawcę, Klient otrzyma Powiadomienie potwierdzające przyjęcie Zamówienia w ciągu 24h wraz z orientacyjnym terminem wykonania oraz razem z niezbędnymi informacjami związanymi z Usługą.

4.Moment otrzymania powiadomienia przez Klienta jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą.

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG

 

1.W ramach wykonywanej Usługi, Usługodawca dokonuje kontroli sprawności pojazdu mechanicznego polegającej na:

a) sprawdzeniu dokumentacji pojazdu oraz rodzaju zawieranej z Klientem umowy;

b) sprawdzaniu stanu opon, felg i nadwozia;

c) sprawdzeniu powłoki lakierniczej oraz stanu szyb w pojeździe;

d) sprawdzaniu komory silnika oraz wnętrza pojazdu;

e) przeprowadzeniu jazdy próbnej pojazdem z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej;

f) przeprowadzeniu diagnostyki elektronicznej pojazdu;

g) sporządzeniu rzetelnej i szczegółowej dokumentacji zdjęciowej;

h) rozmowie z Klientem;

2. Po wykonaniu przez Usługodawcę kontroli sprawności pojazdu Usługodawca przygotowuje dla klienta raport z opinią o kontrolowanym pojeździe zawierającą między innymi: stan oraz stopień zużycia samochodu, ewentualne koszty, które trzeba ponieść w celu usunięcia wad pojazdu oraz wycenę ewentualnej naprawy wg. aktualnych cenników.

3. Raport, o którym mowa w pkt. 2 przekazywany jest klientowi w terminie 48h od dokonania kontroli w formie elektronicznej. W związku z dużym rozmiarem materiałów przesyłanych do Klienta raport przekazywany jest w formie linku umożliwiającego jego pobranie z wewnętrznych serwerów Usługodawcy.

4. Sprzedawca przechowuje raport, o którym mowa w pkt. 2 w swoim systemie informatycznym przez okres 4 miesięcy nieodpłatnie. Po wygaśnięciu dostępu do raportu Klient ma możliwość uzyskania go w późniejszym terminie po dokonaniu opłaty za ponowne udostępnienie w wysokości 30 złotych netto.

5. Jazda próbna, o której mowa w pkt. 1 lit. e wykonywana jest jedynie w przypadku, gdy kontrolowany pojazd jest zarejestrowany, ubezpieczony oraz tylko w przypadku zgody sprzedawcy. 

6.Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zgoda osoby sprzedającej pojazd. Po przyjęciu Zamówienia Usługodawca kontaktuje się z osobą sprzedającą pojazd w celu uzyskania zgody na kontrolę oraz w celu ustalenia terminu kontroli, o czym klient jest natychmiastowo informowany w formie Powiadomienia.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych przez Klienta.

8. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy o świadczenie Usług w wyniku winy leżącej po stronie Klienta lub właściciela Pojazdu, o której mowa w pkt. 5 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kosztów realizacji umowy, o których mowa w §7.

§4 PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności wybierając opcję płatności w formie przedpłaty (Płatność z góry) oraz płatności po wykonaniu na jego rzecz Usługi (Płatność z dołu).

2. W przypadku wyboru formy płatności z dołu, po wykonaniu na rzecz Klienta Usługi, Klient dokonuje płatności za wykonaną Usługę w terminie 7 dni od otrzymania raportu, o którym mowa w §3 pkt. 2. Forma płatności z dołu jest dostępna jedynie po wprowadzeniu przez klienta numeru PESEL / NIP (w przypadku firmy) do formularza Zamówienia.

3. W przypadku wyboru formy płatności z góry, Usługodawca przesyła Klientowi fakturę VAT w terminie 24h od dnia złożenia Zamówienia na Usługę. Po otrzymaniu faktury VAT Klient jest zobowiązany do jej opłacenia w terminie określonym na fakturze, nie później niż przed terminem dokonania oględzin pojazdu przez Usługodawcę w ramach realizacji Usługi.

4. Termin, o którym mowa w §5 pkt. 6 biegnie od momentu zaksięgowania środków finansowych otrzymanych w ramach zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

5. Koszt poszczególnych Usług określony jest w Cenniku stanowiącym załącznik nr. 3 do Regulaminu.

6. Płatność za zakupione Usługi jest realizowana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy.

7. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

8. Usługodawca przesyła faktury na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza Zamówienia.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.Klient korzystając z Usług Usługodawcy przekazuje mu określone informacje związane z przedmiotem Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość oraz kompletność, przekazywanych przez Klienta informacji.

2. Przygotowany przez Usługodawcę raport, o którym mowa §3 pkt. 2 jest subiektywną opinią na temat kontrolowanego pojazdu. Nie należy traktować informacji zawartych w raporcie jako jedynej wytycznej przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub odmowie kupna pojazdu.

3. Usługodawca nie odpowiada za niezgodne z prawem działanie właściciela pojazdu w tym za zatajenie wad pojazdu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu po wykonaniu przez niego Usługi.

5. To wyłącznie Klient podejmuje decyzję o zakupie lub odmowie zakupu pojazdu i to on bierze wyłączną odpowiedzialność za tą decyzję. Raport jak i opinia Usługodawcy o kontrolowanym pojeździe nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Usługodawcy.

6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu Internetowego, awaria techniczna, modernizacja Serwisu Internetowego.

§6 REKLAMACJA

1.Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Usługodawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Usługodawcy.

2.Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.

3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Usługodawcę.

4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia.

2. Klient wypełniając Formularz Zamówienia na daną Usługę może wyrazić zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili wykonania usługi. W razie odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Klient może zostać obciążony opłatami za już wykonane usługi.

3. Zawarcie Umowy o świadczenie usług wiąże się z powstaniem po stronie Usługodawcy kosztów w wysokości 100 złotych tytułem rozpoczęcia realizacji zlecenia.

4. Rozpoczęcie kontroli u właściciela pojazdu wiąże się z powstaniem po stronie Usługodawcy kosztów w wysokości 110 złotych, tytułem dojazdu pracownika Usługodawcy do wskazanego przez Klienta pojazdu.

5. W wypadku odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi wyżej wymienione koszty są odliczane od kosztów jakie poniósł Klient.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.Układ treści zawarty na Stronie Internetowej jak i ich poszczególne części, takie jak materiały przygotowane raporty, pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej jak również przygotowanych dla Klienta raportów za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a) Stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta, Umowy świadczenia Usług.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

sprawdz-auto24.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 

sprawdz-auto24.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jestpl Michał Ziółkowski, Stare Wiślisko 69, 31-979 Kraków, NIP: 6783115773, e-mail: biuro@sprawdz-auto24.pl
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usług inspekcji oferowanych przez Administratora danych osobowych, jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
 6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
 7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.
 8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  • adres IP;
  • wersję oprogramowania przeglądarki;
  • system operacyjny komputera;
  • logi systemowe.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego
  • PESEL;
  • Nr VIN pojazdu.

§4 PLIKI COOKIES

 1. Usługodawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Oganizator przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: michal@mzcars.pl lub biuro@sprawdz-auto24.pl

ZAŁĄCZNIK NR. 2

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

sprawdz-auto24.pl

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

adres przedsiebiorcy

adres mailowy przedsiębiorcy

Do

 

Mzcars.pl Michał Ziółkowski,

Stare Wiślisko 69,

31-979 Kraków,

 

FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie Usługa w dniu ……………….. jest wadliwa. Wada polega na……………………………………………………………………………………….…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..    Z uwagi na powyższe żądam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ZAŁĄCZNIK NR. 3

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

sprawdz-auto24.pl

 CENNIK

 

1.INSPEKCJA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – inspekcja w promieniu 30 km od siedziby firmy – 499 złotych z VAT  (inspekcja przeprowadzana w odległości powyżej 30 km od siedziby firmy wymaga dopłaty w wysokości 1,0 zł/km z VAT (liczone w jedną stronę).

2. INSPEKCJA WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE –  inspekcja w promieniu 30 km od lokalizacji „Katowice-Rondo Ziętka”  – 549 złotych z VAT  (inspekcja przeprowadzana w odległości powyżej 30 km od w.w lokalizacji wymaga dopłaty w wysokości 1,0 zł/km z VAT (liczone w jedną stronę). 

3. INSPEKCJA WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE599 złotych z VAT.

4. INSPEKCJA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE –  649 złotych z VAT.

5. INSPEKCJA POLSKA (inspekcja przeprowadzana na terenie całej Polski w pełnym pakiecie ) – ceny ustalane indywidualnie.

6. INSPEKCJA AUTA POWYPADKOWEGO + WYCENA (Małopolskie 600 złotych z VAT, Śląskie 650 złotych z VAT).

7. ODBIÓR NOWEGO AUTA Z SALONU KRAKÓW + 30 km – inspekcja w promieniu 30 km od siedziby firmy – 350 złotych z VAT  (inspekcja przeprowadzana w odległości powyżej 30 km od siedziby firmy wymaga dopłaty w wysokości 1,0 zł/km z VAT (liczone w jedną stronę).

8. ODBIÓR NOWEGO AUTA Z SALONU KATOWICE + 30 km – inspekcja w promieniu 30 km od siedziby firmy – 450 złotych z VAT  (inspekcja przeprowadzana w odległości powyżej 30 km od siedziby firmy wymaga dopłaty w wysokości 1,0 zł/km z VAT (liczone w jedną stronę).

9. OGLĘDZINY PONAPRAWCZE KRAKÓW + 30 km – inspekcja w promieniu 30 km od siedziby firmy – 450 złotych z VAT  (inspekcja przeprowadzana w odległości powyżej 30 km od siedziby firmy wymaga dopłaty w wysokości 1,0 zł/km z VAT (liczone w jedną stronę).

10. OGLĘDZINY PONAPRAWCZE KATOWICE + 30 km – inspekcja w promieniu 30 km od siedziby firmy – 550 złotych z VAT  (inspekcja przeprowadzana w odległości powyżej 30 km od siedziby firmy wymaga dopłaty w wysokości 1,0 zł/km z VAT (liczone w jedną stronę).

 

DODATKOWE OPCJE DOSTĘPNE PRZY ZAKUPIE RAPORTU

1.KONTROLA PODWOZIA – wjazd na podnośnik lub kanał celem sprawdzenia napraw blacharsko – lakierniczych, ewentualnych wycieków, braków – usługa realizowana tylko w przypadku kiedy auto jest zarejestrowane i ubezpieczone. W  innym przypadku kontrola wykonywana z poziomu gruntu.  – 59 złotych z VAT

2.SPRAWDZENIE NA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ – wizyta na stacji kontroli pojazdów podczas której sprawdzane są amortyzatory, hamulce, elementy zawieszenia oraz ewentualne luzy – usługa realizowana tylko w przypadku kiedy auto jest zarejestrowane i ubezpieczone.  – 85 złotych z VAT

3. WERYFIKACJA OGŁOSZENIA I SZKÓD –  usługa polega na wykryciu ze zdjęć sprzedawcy: –  55 złotych z VAT

 • innych odcieni lakieru
 • niespasowaniu elementów blacharskich
 • braku spójności stanu faktycznego wyposażenia do opisywanego przez sprzedającego
 • weryfikacji numeru VIN w ubezpieczalniach sprawdzając czy auto miało jakieś szkody
 • elementy wyposażenia (tylko niektóre marki)

Weryfikacja szkód oraz wypłacone kwoty odszkodowania – opcja dostępna tylko dla aut zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej (usługa wykonywana przez zewnętrzną firmę).

4. HISTORIA POJAZDU – cena ustalana indywidualnie – (usługa wykonywana przez zewnętrzną firmę).

5. REZYGNACJA Z RAPORTU PDF – klient rezygnuje z raportu w formie PDF na rzecz rabatu w wysokości 10% na całą usługę. Raport zostanie dostarczony w formie tekstowej wraz z załącznikami (zdjęciami) za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.